یکشنبه - 4 تير 1396

Sunday - 25 June 2017

Tehran

London

Dubai

Shanghai

New York

Tokyo

آخرین بروزرسانی

یکشنبه - 4 تير 1396
12:59 بعد از ظهر

شماره حساب ها

 

بانک تجارت
0290753376

شرکت تضامنی بهزاد زرین قلم و شرکا

 

بانک پاسارگاد
2031101104491
01

شرکت تضامنی بهزاد زرین قلم و شرکا

 

 

 بانک ملی

0106710326002

شرکت تضامنی بهزاد زرین قلم و شرکا

 

بانک ملت
4236850043

IR300120000000004236850043

شرکت تضامنی بهزاد زرین قلم و شرکا

 

بانک اقتصاد نوین
111248588201

شرکت تضامنی بهزاد زرین قلم و شرکا

 

 

 موسسه اعتباری توسعه
 1038901324321
شرکت تضامنی بهزاد زرین قلم و شرکا

 

   

بانک صادرات
0105112756008

شرکت تضامنی بهزاد زرین قلم و شرکا

 بانک سامان
  8114017246581

شرکت تضامنی بهزاد زرین قلم و شرکا

 

 

شماره حساب های خارج از کشور:

 


 

 

 

AED

 

 

BANK NAME: EMIRATES NBD 

 

AC NAME: KAJ E TRADING L.L.C CO

 

AC NO: AED 101 445 704 910 1

 

SWIFT CODE: E B I L A E A D 
 

IBAN: AE66 0260 0010 1445 7049 101
 

BENEFICIARY ADDRESS: 407, AL HABTOOP, DEIRA, POBOX 117382, DUBAI, UAE

 

 

 

 

CURRENCY: AED


BANK NAME:  COMMERCIAL BANK OF DUBAI


ACCOUNT NUMBER: 1001394079


IBAN: AE630230000001001394079


ACCOUNT NAME: KAJ E TRADING L.L.C CO

 

SWIFT CODE: CBDUAEADDER
 

 

 


CURRENCY: AED


BANK NAME:  COMMERCIAL BANK OF DUBAI


ACCOUNT NUMBER: 1001307584
 

ACCOUNT NAME: RONDELL GENERAL TRADING L.L.C CO


IBAN: AE560 23000000 1001 307584


SWIFT CODE: CBDUAEADDER
 

 

تبدیل نرخ ارز

money exchange