یکشنبه - 4 تير 1396

Sunday - 25 June 2017

Tehran

London

Dubai

Shanghai

New York

Tokyo

آخرین بروزرسانی

یکشنبه - 4 تير 1396
12:59 بعد از ظهر

محدوده زمانی گزارش

از تا
# نـرخ خــرید نــرخ فروش زمان ثبت
1 12030000 12200000 11:47:07 1396/04/04
2 12030000 12200000 09:36:11 1396/04/04
3 12070000 12170000 16:11:57 1396/04/03
4 12050000 12220000 12:25:27 1396/04/03
5 12050000 12220000 12:24:49 1396/04/03
6 12050000 12220000 10:16:09 1396/04/03
7 12050000 12220000 10:03:21 1396/04/03

تبدیل نرخ ارز

money exchange