یکشنبه - 4 تير 1396

Sunday - 25 June 2017

Tehran

London

Dubai

Shanghai

New York

Tokyo

آخرین بروزرسانی

یکشنبه - 4 تير 1396
12:59 بعد از ظهر

محدوده زمانی گزارش

از تا
# نـرخ خــرید نــرخ فروش زمان ثبت
1 28550 28890 12:33:49 1396/04/04
2 28600 28900 09:30:03 1396/04/04
3 28600 28900 14:16:40 1396/04/03
4 28600 28920 11:38:39 1396/04/03
5 28540 28930 09:44:52 1396/04/03
6 28750 28930 13:21:54 1396/04/01
7 28700 28950 12:40:57 1396/04/01

تبدیل نرخ ارز

money exchange