پنجشنبه - 27 مهر 1396

Thursday - 19 October 2017

Tehran

London

Dubai

Shanghai

New York

Tokyo

آخرین بروزرسانی

پنجشنبه - 27 مهر 1396
11:45 قبل از ظهر

محدوده زمانی گزارش

از تا
# نـرخ خــرید نــرخ فروش زمان ثبت
1 4880 4940 11:53:58 1396/07/26
2 4850 4910 08:39:59 1396/07/26
3 4850 4910 11:56:05 1396/07/25
4 4850 4910 11:54:43 1396/07/25
5 4840 4920 08:39:07 1396/07/25
6 4840 4920 08:50:49 1396/07/24

تبدیل نرخ ارز

money exchange