پنجشنبه - 27 مهر 1396

Thursday - 19 October 2017

Tehran

London

Dubai

Shanghai

New York

Tokyo

آخرین بروزرسانی

پنجشنبه - 27 مهر 1396
11:45 قبل از ظهر

محدوده زمانی گزارش

از تا
# نـرخ خــرید نــرخ فروش زمان ثبت
1 11090 11170 11:29:49 1396/07/27
2 11100 11230 11:52:42 1396/07/26
3 11080 11180 10:18:42 1396/07/26
4 11040 11120 08:39:16 1396/07/26
5 11040 11120 11:47:58 1396/07/25
6 11040 11120 08:38:18 1396/07/25
7 11040 11120 11:49:13 1396/07/24
8 11020 11100 08:50:18 1396/07/24

تبدیل نرخ ارز

money exchange