یکشنبه - 4 تير 1396

Sunday - 25 June 2017

Tehran

London

Dubai

Shanghai

New York

Tokyo

آخرین بروزرسانی

یکشنبه - 4 تير 1396
12:59 بعد از ظهر

محدوده زمانی گزارش

از تا
# نـرخ خــرید نــرخ فروش زمان ثبت
1 10160 10260 12:04:33 1396/04/04
2 10170 10270 09:29:53 1396/04/04
3 10170 10270 11:36:01 1396/04/03
4 10170 10250 09:45:21 1396/04/03
5 10140 10230 12:41:17 1396/04/01
6 10140 10220 12:02:45 1396/04/01
7 10140 10240 11:32:49 1396/04/01

تبدیل نرخ ارز

money exchange