یکشنبه - 4 تير 1396

Sunday - 25 June 2017

Tehran

London

Dubai

Shanghai

New York

Tokyo

آخرین بروزرسانی

یکشنبه - 4 تير 1396
12:59 بعد از ظهر

محدوده زمانی گزارش

از تا
# نـرخ خــرید نــرخ فروش زمان ثبت
1 11650000 11800000 11:47:07 1396/04/04
2 11650000 11800000 12:25:43 1396/04/03
3 11650000 11800000 12:24:48 1396/04/03
4 11650000 11800000 10:16:09 1396/04/03

تبدیل نرخ ارز

money exchange