جمعه - 22 تير 1403

Friday - 12 July 2024

Tehran

London

Dubai

Shanghai

New York

Tokyo

آخرین بروزرسانی

پنجشنبه - 21 تير 1403
12:02 بعد از ظهر

آخرین اخبـار

شماره حساب ها

 

بانک تجارت
0290753376

شرکت تضامنی بهزاد زرین قلم و شرکا

 

بانک پاسارگاد
2031101104491
01

شرکت تضامنی بهزاد زرین قلم و شرکا

 

 

 بانک ملی

0106710326002

شرکت تضامنی بهزاد زرین قلم و شرکا

 

بانک ملت
4236850043

IR300120000000004236850043

شرکت تضامنی بهزاد زرین قلم و شرکا

 

بانک اقتصاد نوین
111248588201

شرکت تضامنی بهزاد زرین قلم و شرکا

 

 

 موسسه اعتباری توسعه
 1038901324321
شرکت تضامنی بهزاد زرین قلم و شرکا

 

   

بانک صادرات
0105112756008

شرکت تضامنی بهزاد زرین قلم و شرکا

 بانک سامان
  8114017246581

شرکت تضامنی بهزاد زرین قلم و شرکا

 

 

 

تبدیل نرخ ارز

money exchange