یکشنبه - 4 تير 1396

Sunday - 25 June 2017

Tehran

London

Dubai

Shanghai

New York

Tokyo

آخرین بروزرسانی

یکشنبه - 4 تير 1396
12:59 بعد از ظهر

محدوده زمانی گزارش

از تا
# نـرخ خــرید نــرخ فروش زمان ثبت
1 39350 39550 12:34:44 1396/04/04
2 39100 39250 12:05:16 1396/04/04
3 39000 39250 09:30:15 1396/04/04
4 39000 39250 12:14:08 1396/04/03
5 38940 39150 11:36:49 1396/04/03
6 38850 39100 12:41:09 1396/04/01

تبدیل نرخ ارز

money exchange