پنجشنبه - 27 مهر 1396

Thursday - 19 October 2017

Tehran

London

Dubai

Shanghai

New York

Tokyo

آخرین بروزرسانی

پنجشنبه - 27 مهر 1396
11:45 قبل از ظهر

محدوده زمانی گزارش

از تا
# نـرخ خــرید نــرخ فروش زمان ثبت
1 41430 41790 08:39:33 1396/07/26
2 41430 41790 08:38:33 1396/07/25
3 41430 41790 12:22:53 1396/07/24
4 41440 41800 12:11:22 1396/07/24

تبدیل نرخ ارز

money exchange