پنجشنبه - 27 مهر 1396

Thursday - 19 October 2017

Tehran

London

Dubai

Shanghai

New York

Tokyo

آخرین بروزرسانی

پنجشنبه - 27 مهر 1396
11:45 قبل از ظهر

محدوده زمانی گزارش

از تا
# نـرخ خــرید نــرخ فروش زمان ثبت
1 4990 5090 11:53:14 1396/07/26
2 4960 5020 11:53:03 1396/07/25
3 4960 5020 11:52:29 1396/07/25
4 4960 5050 08:39:16 1396/07/25
5 4960 5050 11:52:08 1396/07/24

تبدیل نرخ ارز

money exchange