پنجشنبه - 27 مهر 1396

Thursday - 19 October 2017

Tehran

London

Dubai

Shanghai

New York

Tokyo

آخرین بروزرسانی

پنجشنبه - 27 مهر 1396
11:45 قبل از ظهر

محدوده زمانی گزارش

از تا
# نـرخ خــرید نــرخ فروش زمان ثبت
1 29 32 14:23:32 1396/07/26
2 29 32 12:25:15 1396/07/26
3 29 32 12:48:57 1396/07/25
4 29 32 13:10:44 1396/07/24

تبدیل نرخ ارز

money exchange