چهارشنبه - 27 دى 1396

Wednesday - 17 January 2018

Tehran

London

Dubai

Shanghai

New York

Tokyo

آخرین بروزرسانی

چهارشنبه - 27 دى 1396
09:55 قبل از ظهر

محدوده زمانی گزارش

از تا
# نـرخ خــرید نــرخ فروش زمان ثبت
1 32 34 12:21:00 1396/10/26
2 32 34 12:01:46 1396/10/26
3 32 34 11:42:00 1396/10/26
4 32 34 13:21:45 1396/10/25
5 32 34 13:34:10 1396/10/24
6 32 34 10:35:23 1396/10/24

تبدیل نرخ ارز

money exchange