یکشنبه - 4 تير 1396

Sunday - 25 June 2017

Tehran

London

Dubai

Shanghai

New York

Tokyo

آخرین بروزرسانی

یکشنبه - 4 تير 1396
12:59 بعد از ظهر

محدوده زمانی گزارش

از تا
# نـرخ خــرید نــرخ فروش زمان ثبت
1 48340 48650 12:31:36 1396/04/04
2 48360 48650 12:31:26 1396/04/04
3 48330 48550 09:29:31 1396/04/04
4 48330 48550 14:16:16 1396/04/03
5 48250 48520 12:01:05 1396/04/03
6 48230 48550 11:25:27 1396/04/03
7 48230 48600 10:38:25 1396/04/03
8 48040 48480 09:43:34 1396/04/03

تبدیل نرخ ارز

money exchange