دوشنبه - 19 آذر 1397

Monday - 10 December 2018

Tehran

London

Dubai

Shanghai

New York

Tokyo

آخرین بروزرسانی

یکشنبه - 18 آذر 1397
15:14 بعد از ظهر

محدوده زمانی گزارش

از تا
# نـرخ خــرید نــرخ فروش زمان ثبت
1 81900 84300 12:19:32 1397/09/18
2 81500 84800 12:13:40 1397/09/18
3 81500 84800 15:58:46 1397/09/17
4 81500 84800 12:40:28 1397/09/17
5 82000 85500 12:07:07 1397/09/17
6 82000 85500 12:06:27 1397/09/17
7 81000 85500 09:15:35 1397/09/17

تبدیل نرخ ارز

money exchange